PROJEKT „Z WIEDZĄ - START W ŻYCIE"
Wpisany przez krakowska   
ROK 2018/2019
„Z wiedzą – start w życie III edycja"
 
 

 
 
"03 września br. rozpoczęła się rekrutacja na zajęcia on-line w ramach projektu "Z wiedzą - start
w życie III edycja". Do udziału w zajęciach zapraszamy uczniów Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie.
 
W ramach projektu planowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on-line dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego chcących rozwijać zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w wymiarze 30godz lekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019. Zajęcia zaplanowano w formie wideokonferencji
z nauczycielami akademickimi dzięki czemu uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z obszaru geografia. Planuje się utworzenie 1 grupy 15-osobowej. W ramach projektu uczniowie jeden raz
w semestrze odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni, na który zapewniony będzie transport
i ubezpieczenie. W celu prawidłowej realizacji zajęć zapewniony będzie udział nauczyciela bezpośrednio związanego z obszarem tematycznym. Zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne i tablety dla uczniów. Ogólna wartość projektu to 24 777,13 zł , w tym dofinansowanie 23 538,27 zł i wkład własny powiatu 5% tj.  1 238,86 zł. "
 
 
Uwaga!
  Zmiana Załącznika nr 2 Deklaracja uczestnictwa do REGULAMINU REKRUTACJI do projektu:  „Z wiedzą – start w życie III edycja” realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałania 10.1.4  Małopolska Chmura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020

  W związku z wejściem w życie pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych upraszczających zasady finansowe zaprzestaje się monitorowania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych w skutek  czego z deklaracji zostają usunięte pytania :
• Czy jesteś osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób pracujących?
• W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu*
• Czy jesteś osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu?

 Zmianie ulega również pytanie dot.  sytuacji społecznej z Czy jesteś osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) na Czy jesteś osobą w niekorzystnej sytuacji społecznej?

Bardzo proszę o stosowanie obowiązującej wersji Załącznika nr 2 Deklaracja uczestnictwa.
Ewelina Januś
Specjalista
Referat ds. Realizacji Projektów z Zakresu Edukacji, Kultury i Spraw
Społecznych
 
 
 
 
ROK 2017/2018
„Z wiedzą – start w życie II edycja"


 

13 września br. rozpoczęła się rekrutacja na zajęcia on-line w ramach projektu "Z wiedzą - start w życie II edycja". Do udziału w zajęciach zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie.

W ramach projektu planowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on- line  dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum chcących rozwijać zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/ umiejętności niezbędnych na rynku pracy w wymiarze 30godz lekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018. Zajęcia zaplanowano w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi dzięki czemu uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z obszaru matematyka (uczniowie LO) i język angielski (uczniowie Technikum). Planuje się utworzenie grup 15 osobowych. W ramach projektu uczniowie jeden raz w semestrze odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni, na który zapewniony będzie transport i ubezpieczenie. W celu prawidłowej realizacji zajęć zapewniony będzie udział nauczycieli bezpośrednio związanych z wybranymi obszarami tematycznymi. Zostaną zakupione niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne dla uczniów. Ogólna wartość projektu to 19 111,61 zł , w tym dofinansowanie 18 156,02 zł i wkład własny powiatu 5% tj.  955,59 zł.

  Załączniki:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROK 2016/2017
 
REGULAMIN REKRUTACJI WRAZ Z DEKLARACJĄ UCZESTNICTWA ORAZ FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
DO POBRANIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 
 W związku z podpisaną umową o dofinansowania pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości i Powiatem Tarnowskim 1 września 2016 roku rozpoczyna się realizacja zajęć w ramach projektu pn.: „Z wiedzą – start w życie” w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych on – line oraz kół naukowych dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie chcących rozwijać zainteresowania mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy w okresie od 1 sierpnia 2016 do 31 lipca 2017 roku. Zaplanowano zajęcia w dwóch semestrach roku szkolnego 2016/2017 w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi oraz koła naukowe i wyjazdy na zajęcia stacjonarne na uczelnie wykraczające poza podstawę programową, dzięki czemu uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z obszaru biologia i fizyka. Na zajęcia on – line zarówno z biologii jak i fizyki będzie uczęszczało po 15 uczniów/uczennic, na koła naukowe zaplanowano grupy 5 osobowe. W ramach projektu zostaną zakupione środki trwałe (4 mikroskopy, szkielet człowieka, zasilacz laboratoryjny) oraz pomoce dydaktyczne i materiały. W rezultacie realizacji projektu uczniowie, nabędą kompetencje kluczowe i właściwe postawy/umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Projekt jest w 94,47% finansowany ze środków zewnętrznych, 5,53% wartości projektu stanowi wkład własny. Wartość całkowita projektu wynosi 54 208,75 zł.
 
Grzegorz Świątek
Podinspektor w Referacie ds. Realizacji Projektów z Zakresu Edukacji,
Kultury i Spraw Społecznych Starostwo Powiatowe w Tarnowie