KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH W RAMACH „NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA”
Wpisany przez krakowska   
Do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnowski trafi czterdzieści tysięcy złotych na książki do bibliotek szkolnych przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Dzięki przygotowanemu przez powiat wnioskowi i pozyskaniu środków Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie i Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie otrzymają w tym roku po 10 000 zł. Tym samym cztery nasze szkoły znalazły się w gronie 334 szkół i 4 bibliotek pedagogicznych w Małopolsce, którym łącznie została przyznana kwota ponad 2,8 miliona złotych. Dodatkowo na realizację zadania Powiat przekaże 2 500 zł każdej szkole jako wkład własny.
 
Program wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” przyjęty został przez Radę Ministrów 6 października 2015 roku. Organ prowadzący daną szkołę lub bibliotekę pedagogiczną może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w trakcie trwania programu, a placówki, które nie otrzymały w danym roku wsparcia finansowego, mogą się o nie ubiegać podczas naborów wniosków prowadzonych w kolejnych latach.
 
Celem dotacji jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych oraz rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi.
 
Zgodnie z § 3.1. „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2016 w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” w zamian za udzielone wsparcie Powiat zobowiązany jest zapewnić, aby szkoły, które otrzymają dotację podjęły następujące działania:
1) zasięgnęły opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek,
2) podjęły współpracę z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą w szczególności wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo, organizowanych w bibliotekach szkolnych, bibliotekach publicznych oraz bibliotekach pedagogicznych oraz planowanie zakupów książek;
3) zorganizowały co najmniej jedno, w czasie roku szkolnego, wydarzenie promujące czytelnictwo,  np. spotkanie z twórcami  literatury  dziecięcej i młodzieżowej, spotkanie z rodzicami na  temat  wpływu czytania na rozwój dzieci, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych metodą projektu z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
4) uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
5) zorganizowały co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej, którego temat, zakres i sposób realizacji ustalą nauczyciele prowadzący zajęcia w tych oddziałach;
6) dostosowały organizację pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów - umożliwienie wypożyczania  książek  również  na  okres  ferii  zimowych  i  letnich;
7) uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.
 
Ewelina Januś
Specjalista
Referat ds. Realizacji Projektów z Zakresu Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych