planlekcji4

  • Slide_1
  • Slide_7
  • Slide_4
  • Slide_3
  • Slide_6
  • Slide_2
  • Slide_5

Z wiedzą-start w życie

Opublikowano: poniedziałek, 17 grudzień 2018
ROK 2018/2019
„Z wiedzą – start w życie III edycja"
 
 
 
 
 
"03 września br. rozpoczęła się rekrutacja na zajęcia on-line w ramach projektu "Z wiedzą - start w życie III edycja". Do udziału w zajęciach zapraszamy uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie.
 
W ramach projektu planowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on-line dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego chcących rozwijać zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w wymiarze 30godz lekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019. Zajęcia zaplanowano w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi dzięki czemu uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z obszaru geografia. Planuje się utworzenie 1 grupy 15-osobowej. W ramach projektu uczniowie jeden raz w semestrze odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni, na który zapewniony będzie transport i ubezpieczenie. W celu prawidłowej realizacji zajęć zapewniony będzie udział nauczyciela bezpośrednio związanego z obszarem tematycznym. Zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne i tablety dla uczniów. Ogólna wartość projektu to 24 777,13 zł , w tym dofinansowanie 23 538,27 zł i wkład własny powiatu 5% tj.  1 238,86 zł. "
 
 
Uwaga!
  Zmiana Załącznika nr 2 Deklaracja uczestnictwa do REGULAMINU REKRUTACJI do projektu:  „Z wiedzą – start w życie III edycja” realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałania 10.1.4  Małopolska Chmura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020
 
W związku z wejściem w życie pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych upraszczających zasady finansowe zaprzestaje się monitorowania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych w skutek  czego z deklaracji zostają usunięte pytania :
• Czy jesteś osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób pracujących?
• W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu*
• Czy jesteś osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu?

Zmianie ulega również pytanie dot.  sytuacji społecznej z Czy jesteś osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) na Czy jesteś osobą w niekorzystnej sytuacji społecznej?

Bardzo proszę o stosowanie obowiązującej wersji Załącznika nr 2 Deklaracja uczestnictwa.
Ewelina Januś
Specjalista
Referat ds. Realizacji Projektów z Zakresu Edukacji, Kultury i Spraw
Społecznych

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?