planlekcji4

Wymagane dokumenty

Opublikowano: piątek, 26 luty 2021

  1. Wydrukowany z systemu rekrutacji wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami, jeśli są wymagane. Kandydat składa go w szkole pierwszego wyboru w terminie do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.
  2. Świadectwo i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty – kopie potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej.
  3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – oryginały.
  4. Fotografie (dwie sztuki, podpisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania).
  5. Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów wymienionych w §3 ust. 4 pkt c. „Regulaminu rekrutacji”
  6. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych. (Nie dotyczy kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego).
  7. W przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi opinia w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata, wydana przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
  8. Kandydaci niepełnosprawni – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?