planlekcji4

MÓJ ROZWÓJ – MOJA PRZYSZŁOŚĆ II

Opublikowano: poniedziałek, 31 sierpień 2020

AKTUALNOŚCI

Od 1 września 2020 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie realizowany jest projekt „Mój rozwój – moja przyszłość II” współfinansowany w ramach Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ze względu na trwającą epidemię od 26 października 2020 roku młodzież i nauczyciele współpracują on-line. Zajęcia prowadzone w formie zdalnej w czasie rzeczywistym są środkiem zaradczym w związku z COVID-19.

W ramach projektu realizowane jest wsparcie dla uczniów:

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego
 • zajęcia rozwijające z geografii, biologii i informatyki
 • koła zainteresowań, z przedmiotu przedsiębiorczość
 • doradztwo zawodowe

W ramach realizacji projektu powstaje nowoczesna baza dydaktyczna do nauki: matematyki, języka angielskiego, informatyki, biologii, geografii, przedsiębiorczości i zajęć z doradztwa zawodowego. Pracownie i gabinet doradcy już zostały wyposażone w nowe meble. Dodatkowo w gabinecie doradcy zainstalowana została klimatyzacja.

Zakupy i zajęcia realizowane są ze środków unijnych. (GŻ)

SCREENY z zajęć projektowych

 

 

Od 1 września 2020 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Zakliczynie będzie realizowany projekt „Mój rozwój – moja przyszłość II” współfinansowany w ramach Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W ramach projektu zaplanowano wsparcie dla uczniów:

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego, służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
 • Zajęcia rozwijające z geografii, biologii i informatyki, służące rozwijaniu talentów uczniów wykazujących predyspozycje w zakresie kompetencji kluczowych
  z przedmiotów przyrodniczych i informatycznych.
 • Koła zainteresowań, służące rozwijaniu zainteresowań oraz rozbudzaniu pasji naukowych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych z przedmiotu przedsiębiorczość.
 • Doradztwo zawodowe (zajęcia grupowe i indywidualne), służące wspieraniu uczniów w procesie przygotowania do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

Formy wsparcia dla nauczycieli:

 • Szkolenie: obsługa tablicy interaktywnej – to forma poszerzenia wiedzy, doskonalenia oraz nabycia nowych umiejętności w celu zwiększenia kompetencji, przy zastosowaniu głównie metody warsztatowej polegającej na angażowaniu uczestników w różnego rodzaju ćwiczenia, gry, symulacje lub inne aktywności.

W ramach realizacji projektu powstanie nowoczesna baza dydaktyczna do nauki: matematyki, języka angielskiego, informatyki, biologii, geografii, przedsiębiorczości i zajęć z doradztwa zawodowego, a  budynek  szkoły zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym montaż windy, platformy do transportu osób na wózku inwalidzkim.

Projekt będzie realizowany od roku szkolnego 2020/2021 do 2022/2023.

REKRUTACJA!!!

Rekrutacja uczniów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia, koło zainteresowań i doradztwo zawodowe odbywa się
od 4 września 2020 r. do 24 września 2020r.

 

Dokumenty rekrutacyjne dla uczniów:

REGULAMIN REKRUTACJI

1a_Formularz zgłoszeniowy

1b_Formularz zgłoszeniowy

2_Deklaracja uczestnictwa

3_Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie

 

Dokumenty rekrutacyjne dla nauczycieli:

REGULAMIN REKRUTACJI

1a_Formularz zgłoszeniowy

1b_Formularz zgłoszeniowy

2_Deklaracja uczestnictwa

3_Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie

 

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?