planlekcji4

 • slide_1n
 • slide_2n
 • slide_6n
 • slide_4n
 • slide_3n
 • slide_5n

Zespoły przedmiotowe

Opublikowano: wtorek, 11 grudzień 2018

 Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe. W szkole istnieją następujące zespoły przedmiotowe:

 • (1) Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych (język polski, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, religia, historia, historia
  i społeczeństwo oraz nauczyciel przedsiębiorczości,
 • (2) Zespół nauczycieli matematyki, informatyki,
 • (3) Zespół nauczycieli języków obcych,
 • (4) Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia),
 • (5) Zespół nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa,
 • (6) Zespół nauczycieli zawodu w branży gastronomia-ekonomia-turystyka,
 • (7) Zespół nauczycieli zawodu w branży mechaniczno – budowlanej.

 

Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły lider zespołu:

 • (1) mgr Anna Wypasek-Śledź
 • (2) mgr Małgorzata Makowiec
 • (3) mgr Katarzyna Papuga
 • (4) mgr Rafał Radźko
 • (5) mgr Mariusz Lasota
 • (6) mgr inż. Marta Kwaśniewska-Kobylarczyk
 • (7) mgr inż. Dawid Kosakowski

 

Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, decyzji w sprawie wyboru programów
i przystosowania ich do obowiązującej liczby godzin,

2) opiniowanie opracowanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów programów nauczania,

3) ustalenie wymagań edukacyjnych i kryteriów ocen w ramach przedmiotowych systemów oceniania,

4) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

5) wspólne opracowywanie sposobów badania osiągnięć i postępów edukacyjnych,

6) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego, szczególnie dla początkujących nauczycieli stażystów, kontraktowych i praktykantów poprzez:

- organizowanie i uczestnictwo w lekcjach koleżeńskich,

- udział w kursach specjalistycznych, studiach podyplomowych, odczytach, sympozjach, projektach edukacyjnych,

- poznawanie i popularyzację najnowszych publikacji pozwalających doskonalić warsztat nauczyciela, pogłębić jego wiedzę teoretyczną i metodyczną,

- pomoc w samokształceniu,

7) współdziałanie w organizowaniu pracowni,  w tym uzupełnianiu ich wyposażenia,

8) współdziałanie w organizowaniu olimpiad przedmiotowych i konkursów,

9) wymianę ocen i spostrzeżeń na temat podręczników i materiałów pomocniczych.

 

Zadania liderów zespołów przedmiotowych:

1) koordynowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej zespołów przedmiotowych,

2) zgłaszanie propozycji dotyczących realizacji programów nauczania (szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników i poradników),

3) opracowanie planu pracy zespołów.

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?