planlekcji4

 • slide_1n
 • slide_2n
 • slide_6n
 • slide_4n
 • slide_3n
 • slide_5n

Regulaminy

Opublikowano: poniedziałek, 17 grudzień 2018

REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ZAKLICZYNIE

Procedura postępowania w czasie zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego Covid-19

 

Regulamin zwalniana ucznia z zajęć

 1. Zwolnień uczniów  z zajęć szkolnych  przebywających na jej terenie dokonuje Dyrekcja Zespołu w uzgodnieniu z wychowawcą lub/i nauczycielami uczącymi  przedmiotów, z których uczeń zamierza się zwolnić.
 2. Uczeń może być zwolniony na pisemną prośbę rodzica/opiekuna prawnego (wpisaną do dzienniczka ucznia). W  dniu zwalniana się uczeń pobiera druk zwolnienia na portierni i go  wypełnia. Druk stanowi załącznik do regulaminu.
 3. Z dzienniczkiem oraz z wypełnionym  drukiem  uczeń zgłasza się do: wychowawcy, nauczyciela/nauczycieli prowadzących  lekcje, z których uczeń zamierza się  zwolnić, a na końcu do  dyrektora/w-ce dyr. szkoły. Wychowawca ma prawo zweryfikować zasadność zwolnienia wykonując np. telefon do rodzica.
 4. Zgoda na zwolnienie jest potwierdzona podpisem wychowawcy, n-la /n-li  przedmiotów, z których uczeń zamierza się zwolnić, a ostateczną decyzję podejmuje  dyrektor  lub/w-ce dyr. szkoły.
 5. Opuszczając szkołę o wskazanej na zwolnieniu godzinie, uczeń pozostawia druk zwolnienia u p. portier, która prowadzi rejestr zwolnień.
 6. W przypadku braku pisemnej prośby rodzica/opiekuna prawnego wychowawca /dyrektor szkoły weryfikuje zwolnienie wykonując telefon do rodzica i wówczas podejmuje decyzję.
 7. W przypadku zwolnienia ucznia przez rodzica osobiście – rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany zgłosić się do gabinetu dyrekcji
  i potwierdzić  pisemnie zwolnienie ucznia ze szkoły.
 8. W przypadku gdy nauczyciel/ dyrektor nie wyrazi zgody na zwolnienie ucznia, a następnie stwierdzi jego nieobecność na zajęciach, po zakończeniu lekcji nauczyciel zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie dyrektora/pedagoga.
 9. W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć lekcyjnych, zajęć praktycznych (przy wcześniejszej obecności w szkole), po lekcji/zajęciach nauczyciel informuje wychowawcę lub pedagoga szkolnego w celu przekazania informacji rodzicom /opiekunom ucznia.
 10. Jeśli w czasie trwania lekcji uczeń bez zgody nauczyciela  opuści salę lekcyjną nauczyciel zobowiązany jest po zakończeniu lekcji do przekazania tej informacji dyrektorowi szkoły i dokonania wpisu w dzienniku lekcyjnym.  
 11. Procedura ta nie obowiązuje w przypadku nagłego złego samopoczucia ucznia lub innej sytuacji losowej.
 12. W przypadku zachorowania w szkole w czasie lekcji uczeń powinien zgłosić się do higienistki szkolnej po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego lekcje. Należy zwrócić uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa choremu. W przypadku braku higienistki należy powiadomić pedagoga lub/i dyrektora szkoły.
 13. Uczeń, który zgłasza problem zdrowotny  do higienistki szkolnej lub/i pedagoga może być zwolniony z  zajęć tylko wówczas, gdy rodzic/opiekun prawny lub wskazana przez rodzica osoba odbierze go osobiście ze szkoły.
 14. Nauczyciel po zakończonej lekcji powinien uzyskać informacje od higienistki/pedagoga o losach ucznia: w przypadku zwolnienia ucznia  dokonuje wpisu w dzienniku lekcyjnym.

Załącznik do regulaminu

Przyjęto do realizacji na posiedzeniu Zespołu Wychowawców w dniu 03.09.2018r.

 

logo nowe

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lekcyjnych

 1. Rodzic/opiekun prawny ma prawo usprawiedliwić nieobecność dziecka w szkole u wychowawcy klasy osobiście, pisemnie lub telefonicznie podając przyczynę nieobecności.
 2. Pisemne usprawiedliwienia wpisywane są wyłącznie w dzienniczku ucznia (dzienniczek zawiera pieczątkę szkoły, wzór  podpisów rodziców na pierwszej stronie, ponumerowane  kartki)
 3. Uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie nieobecności jak najszybciej po powrocie do szkoły, nie później jednak niż do 5 dnia  następnego miesiąca.
 4. O każdej nieobecności dziecka powyżej 3 dni rodzic powinien powiadomić sekretariat szkoły.
 5. Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia opuszczonych godzin lekcyjnych, gdy posiada wiedzę, iż uczeń był np. na wagarach.
 6. W przypadku dłuższych nieobecności z powodu choroby wymagane jest zaświadczenie lekarskie, które może stanowć podstawę ubiegania się
  o egzamin klasyfikacyjny, gdy liczba opuszczonych godzin przekracza 50%.
 7. Uczeń klasy wielozawodowej będący pracownikiem młodocianym w przypadku choroby jest zobowiązany usprawiedliwiać nieobecność
  u pracodawcy wyłącznie zwolnieniem L4.
 8. W przypadku niedopełnienia usprawiedliwienia godzin lekcyjnych w określonym w pkt.3 terminie lub gdy nieobecność na zajęciach nie ma obiektywnego uzasadnienia, np. wagary, ucieczki z pojedynczych lekcji, opuszczone lekcje traktowane są jako nieusprawiedliwione
  z konsekwencjami opisanymi w statucie szkoły § 64 pkt.1. 

Przyjęto do realizacji na posiedzeniu Zespołu Wychowawców w dniu 03.09.2018r.

 

logo nowe

Regulamin wycieczek szkolnych

 

logo nowe

Regulamin parkowania i organizacji ruchu
na terenie ZSP w Zakliczynie

Postanowienia ogólne

1.
Miejscami przystosowanym do parkowania pojazdów (samochodów, motocykli, motorowerów, itp.) są:

a. miejsca postojowe przed bramą wjazdową na teren Szkoły

b. miejsca postojowe przed bramą wjazdową do Warsztatów Szkolnych oraz wyznaczony teren przed budynkami Warsztatów Szkolnych

c. miejsca postojowe wewnątrz ogrodzenia otaczającego Szkołę

Uprawnienia do parkowania

 1. Do parkowania na miejscach postojowych określonych w pkt. 1. lit. a i b upoważnieni są uczniowie oraz pracownicy ZSP.
 2. Do parkowania na miejscach postojowych określonych w pkt. 1 lit. c upoważnieni są:
 • pracownicy Szkoły,
 • goście Szkoły
 • dostawcy i firmy zewnętrzne,

Organizacja ruchu

 1. Każdy uczestnik ruchu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad ruchu drogowego na terenie ZSP oraz do stosowania się do poleceń porządkowych i pracowników ZSP.
 2. Zabrania się wjazdu pojazdów kierowanych przez uczniów ZSP na teren wewnątrz ogrodzenia otaczającego Szkołę.
 3. Uczniom zabrania się przebywania na parkingu i wewnątrz pojazdu w trakcie zajęć szkolnych i przerw.
 4. Zobowiązuję się wszystkich kierujących do zachowania szczególnej ostrożności podczas poruszania się na terenie ZSP.
 5. Wjazd pojazdów kierowanych przez uczniów na teren ZSP w celu obsługi lub naprawy) jest możliwy jedynie za zgodą Kierownika Warsztatów lub nauczyciela prowadzącego zajęcia w pracowni samochodowej i diagnostycznej.
 6. Kierowca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie ZSP i jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić je pracownikom ZSP. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zanieczyszczanie terenu.

Uprasza się o bezwzględne przestrzeganie postanowień zawartych w regulaminie.

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu będą stosowane kary statutowe oraz kary wynikające z Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”

 

logo nowe

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8/2019
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie
z dnia 21 lutego 2019r.

I podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996);
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000);
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

II Celem monitoringu jest:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz osób przebywających na terenie placówki,
2. Ochrona mienia na terenie placówki,
3. Ograniczenie zachowań i sytuacji konfliktowych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów,
4. Ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w placówce i jej otoczeniu,
5. Ograniczanie dostępu do budynku i terenu placówki osób nieuprawnionych i niepożądanych,
6. Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

III Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.
2. Monitor i rejestrator monitoringu przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu bądź kradzieży.
3. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:
3.1 zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, pracowników placówki,
3.1. niszczenia mienia placówki,
3.2. niszczenia urządzeń na terenie parkingu, boiska oraz placu wokół budynku szkoły,
3.3. przywłaszczania,
3.4. konfliktowych, np. bójek,
3.5. podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek.
4. Obrazy z monitoringu zapisywane są na trwałym nośniku informacji za pomocą rejestratora monitoringu i przechowywane przez okres minimum 7. dni od daty nagrania. Po tym czasie podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
5. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym.
6. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom uczniów za zgodą dyrektora placówki i w terminie ustalonym przez dyrektora placówki lub wychowawcę/nauczyciela.
7. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring. Nagrania mogą być udostępniane policji i innym uprawnionym organom na pisemny wniosek w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

III A. Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom:

1. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.
2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza się znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dnia - godzina, dzień, miesiąc, rok.
3. Protokół przekazania przechowywany jest w sekretariacie szkoły przez okres 12 miesięcy.
4. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez dyrektora.
5. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników (np. godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.
6. Zabrania się przebywania uczniów w pomieszczeniu, w którym znajdują się monitory i rejestratory.
7. Nie odtwarza się nagrań w obecności uczniów.

IV Dodatkowe warunki stosowania monitoringu wizyjnego:

1. Dyrektor placówki uzgadnia stosowanie monitoringu z organem prowadzącym placówkę oraz konsultuje jego stosowanie z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
2. Monitoring, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może być stosowany w miejscach w placówce takich jak:
2.1. pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
2.2. pomieszczenia, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
2.3. pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników,
2.4. pomieszczenia sanitarnohigieniczne, gabinet profilaktyki zdrowotnej, szatnia i przebieralnia.
3. Monitoring może być stosowany w pomieszczeniach, o których mowa w pkt 2.1.-2.4. jedynie w prz padkach, gdy stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu w postaci zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób.
4. W przypadkach określonych w ust. 3 zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.
5. Przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych, osoba ta jest informowana o stosowaniu monitoringu wizyjnego.
6. Dyrektor placówki oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków graficznych i słownych.

V Przepisy końcowe:

1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma Dyrektor Szkoły.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor placówki.
3. Procedura może ulec zmianie w zależności od nadzwyczajnych okoliczności rozpatrywanego przypadku.
4. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

logo nowe

Regulamin uczniowski obowiązujący w warsztatach szkolnych

 

Nauczanie w Warsztatach Szkolnych ma na celu wykształcenie i wychowanie przyszłego fachowca w określonym zawodzie i specjalności. Szkoła umożliwia uczniowi, przy jego czynnym współudziale, poznanie osiągnięć nauki i techniki oraz stwarza mu warunki do poznania zawodu. Kształtuje: świadomy stosunek do pracy, nawyki kulturowe, szacunek dla własności społecznej, nawyki przestrzegania zasad pracy oraz przepisów BHP.
W związku z powyższym uczeń zobowiązany jest  podporządkować się niżej podanym punktom regulaminu warsztatowego.

 1. Uczeń przybywa na zajęcia praktyczne punktualnie i regularnie. Jest wypoczęty i zdrowy.
 2. Zna przydział do poszczególnych grup i miejsca pracy. Bierze aktywny udział w pracach, przejawia gospodarność i oszczędność.
 3. Posiada odpowiednie wyposażenie osobiste: okulary ochronne, nakrycie głowy, rękawice ochronne, maseczkę przeciwpyłową, obuwie robocze, kompletne ubranie robocze, (ustalone dla całego zespołu klasowego przez kierownictwo Warsztatów Szkolnych) oraz metr, ołówek, dzienniczek zajęć praktycznych i przybory do pisania od pierwszego tygodnia nauki.
 4. Pomieszczenia, materiał, narzędzia i sprzęt powierza się pieczy ucznia. Za straty i szkody spowodowane przez ucznia ponosi odpowiedzialność materialną on sam, rodzice lub jego opiekunowie.
 5. W Warsztatch Szkolnych, uczeń wykonuje wyłącznie prace zlecone przez nauczyciela zawodu.
 6. Wypożyczone narzędzia lub przyrządy, należy bezwzględnie zwracać przed zakończeniem zajęć każdego dnia do wypożyczalni narzędzi.
 7. W przypadku zagubienia, uszkodzenia narzędzi lub materiału, uczeń jest zobowiązany zgłosić to nauczycielowi zawodu w dniu zdarzenia.
 8. W czasie trwania zajęć, uczniowi nie wolno bez pozwolenia nauczyciela opuszczać stanowiska pracy. Przebywanie w innym miejscu jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia nauczyciela zawodu.
 9. Uczeń powinien wykonywać polecenia nauczyciela z zachowaniem warunków i przepisow BHP na stanowisku pracy, przestrzegając zasad współżycia społecznego i norm kulturowych.
 10. Uczeń zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów przeciwppożarowych i BHP podanych przez nauczyciela oraz zawartych
  w instrukcji obsługi maszyn i urządzeń.
 11. Rozpoczęcie i zakończenie zajęć oraz przerwy ogłasza nauczyciel zawodu.
 12. Spożywanie posiłków dozwolone jest jedynie w czasie przerw
  w miejscach do tego przeznaczonych.
 13. Pieniądze, dokumety i inne wartościowe przedmioty uczeń zabezpiecza osobiście, a w wyjątkowych sytuacjach może oddać na przechowanie nauczycielowi zawodu.
 14. Zabrania sie kategorycznie uczniom palenia papierosów, spożywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.
 15. Wczasie trwania zajęć praktycznych obowiąuje zakaz używania telefonów komórkowych. (Zakazane jest rozmawianie, pisanie sms-ów nagrywanie, fotografowanie, itp.)
 16. Wszyscy uczniowie utrzymują czystość i porządek na terenie Warsztatów Szkolnych
 17. Bardzo dobre wyniki w nauce zawodu będą nagradzane, a wszelkie wykroczenia przeciwko regulaminowi będą powodowały konsekwencje zgodne z zapisami w Statusie ZSP w Zakliczynie.
 18. O wyróżnieniach i karach będą informowani rodzice lub opiekunowie.
 19. Wszelkie nieprawidłowości, przejawy szantażu fizycznego, psychicznego, materialnego należy bezwzględnie zgłosić nauczycielowi lub pedagogowi szkolnemu.
 20. Nieobecność na planowanych zajęciach w warsztatach szkolnych musi być każdorazowo usprawiedliwiana przez rodziców lub opiekunów.
 21. Uczeń, który otrzymuje z nauki zawodu niedostateczną ocene końcoworoczną, nie otrzymuje promocji do klasy następnej.

 

 

 

 

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?