planlekcji4

 • slide_1n
 • slide_2n
 • slide_6n
 • slide_4n
 • slide_3n
 • slide_5n

Regulaminy

Opublikowano: wtorek, 11 grudzień 2018

REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ZAKLICZYNIE

Procedura postępowania w czasie zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego Covid-19

 

Regulamin  zwalniana ucznia z zajęć

 1. Zwolnień uczniów  z zajęć szkolnych  przebywających na jej terenie dokonuje Dyrekcja Zespołu w uzgodnieniu z wychowawcą lub/i nauczycielami uczącymi  przedmiotów, z których uczeń zamierza się zwolnić.
 2. Uczeń może być zwolniony na pisemną prośbę rodzica/opiekuna prawnego (wpisaną do dzienniczka ucznia). W  dniu zwalniana się uczeń pobiera druk zwolnienia na portierni i go  wypełnia. Druk stanowi załącznik do regulaminu.
 3. Z dzienniczkiem oraz z wypełnionym  drukiem  uczeń zgłasza się do: wychowawcy, nauczyciela/nauczycieli prowadzących  lekcje, z których uczeń zamierza się  zwolnić, a na końcu do  dyrektora/w-ce dyr. szkoły. Wychowawca ma prawo zweryfikować zasadność zwolnienia wykonując np. telefon do rodzica.
 4. Zgoda na zwolnienie jest potwierdzona podpisem wychowawcy, n-la /n-li  przedmiotów, z których uczeń zamierza się zwolnić, a ostateczną decyzję podejmuje  dyrektor  lub/w-ce dyr. szkoły.
 5. Opuszczając szkołę o wskazanej na zwolnieniu godzinie, uczeń pozostawia druk zwolnienia u p. portier, która prowadzi rejestr zwolnień.
 6. W przypadku braku pisemnej prośby rodzica/opiekuna prawnego wychowawca /dyrektor szkoły weryfikuje zwolnienie wykonując telefon do rodzica i wówczas podejmuje decyzję.
 7. W przypadku zwolnienia ucznia przez rodzica osobiście – rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany zgłosić się do gabinetu dyrekcji
  i potwierdzić  pisemnie zwolnienie ucznia ze szkoły.
 8. W przypadku gdy nauczyciel/ dyrektor nie wyrazi zgody na zwolnienie ucznia, a następnie stwierdzi jego nieobecność na zajęciach, po zakończeniu lekcji nauczyciel zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie dyrektora/pedagoga.
 9. W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć lekcyjnych, zajęć praktycznych (przy wcześniejszej obecności w szkole), po lekcji/zajęciach nauczyciel informuje wychowawcę lub pedagoga szkolnego w celu przekazania informacji rodzicom /opiekunom ucznia.
 10. Jeśli w czasie trwania lekcji uczeń bez zgody nauczyciela  opuści salę lekcyjną nauczyciel zobowiązany jest po zakończeniu lekcji do przekazania tej informacji dyrektorowi szkoły i dokonania wpisu w dzienniku lekcyjnym.  
 11. Procedura ta nie obowiązuje w przypadku nagłego złego samopoczucia ucznia lub innej sytuacji losowej.
 12. W przypadku zachorowania w szkole w czasie lekcji uczeń powinien zgłosić się do higienistki szkolnej po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego lekcje. Należy zwrócić uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa choremu. W przypadku braku higienistki należy powiadomić pedagoga lub/i dyrektora szkoły.
 13. Uczeń, który zgłasza problem zdrowotny  do higienistki szkolnej lub/i pedagoga może być zwolniony z zajęć tylko wówczas, gdy rodzic/opiekun prawny lub wskazana przez rodzica osoba odbierze go osobiście ze szkoły.
 14. Nauczyciel po zakończonej lekcji powinien uzyskać informacje od higienistki/pedagoga o losach ucznia: w przypadku zwolnienia ucznia  dokonuje wpisu w dzienniku lekcyjnym.

Załącznik do regulaminu

Przyjęto do realizacji na posiedzeniu Zespołu Wychowawców w dniu 03.09.2018r.

 

logo nowe

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lekcyjnych

 1. Rodzic/opiekun prawny ma prawo usprawiedliwić nieobecność dziecka w szkole u wychowawcy klasy osobiście, pisemnie lub telefonicznie podając przyczynę nieobecności.
 2. Pisemne usprawiedliwienia wpisywane są wyłącznie w dzienniczku ucznia (dzienniczek zawiera pieczątkę szkoły, wzór  podpisów rodziców na pierwszej stronie, ponumerowane  kartki)
 3. Uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie nieobecności jak najszybciej po powrocie do szkoły, nie później jednak niż do 5 dnia  następnego miesiąca.
 4. O każdej nieobecności dziecka powyżej 3 dni rodzic powinien powiadomić sekretariat szkoły.
 5. Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia opuszczonych godzin lekcyjnych, gdy posiada wiedzę, iż uczeń był np. na wagarach.
 6. W przypadku dłuższych nieobecności z powodu choroby wymagane jest zaświadczenie lekarskie, które może stanowć podstawę ubiegania się
  o egzamin klasyfikacyjny, gdy liczba opuszczonych godzin przekracza 50%.
 7. Uczeń klasy wielozawodowej będący pracownikiem młodocianym w przypadku choroby jest zobowiązany usprawiedliwiać nieobecność
  u pracodawcy wyłącznie zwolnieniem L4.
 8. W przypadku niedopełnienia usprawiedliwienia godzin lekcyjnych w określonym w pkt.3 terminie lub gdy nieobecność na zajęciach nie ma obiektywnego uzasadnienia, np. wagary, ucieczki z pojedynczych lekcji, opuszczone lekcje traktowane są jako nieusprawiedliwione
  z konsekwencjami opisanymi w statucie szkoły § 64 pkt.1. 

Przyjęto do realizacji na posiedzeniu Zespołu Wychowawców w dniu 03.09.2018r.

 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA
W WYCIECZCE LUB INNYCH WYDARZENIACH SZKOLNYCH

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?