planlekcji4

  • slide_1n
  • slide_2n
  • slide_6n
  • slide_4n
  • slide_3n
  • slide_5n

Z wiedzą-start w życie

Opublikowano: poniedziałek, 17 grudzień 2018
 
ROK 2021/2022
„Z wiedzą – start w życie VI edycja"
 

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie realizowany jest projekt „Z wiedzą – start w życie VI edycja” współfinansowany w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego. Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

Projekt przewiduje zajęcia on - line wykraczające poza podstawę programową kształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej wykorzystujące nowoczesne technologie komunikacyjne w obszarze język angielski i biologia. Zajęcia prowadzone będą w formie wideokonferencji przez nauczycieli akademickich w sali wyposażonej w pracownię multimedialną w ramach pilotażu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

W ramach projektu realizowane będą wyjazdy na krakowskie wyższe uczelnie – na zajęcia stacjonarne, wykorzystujące nowoczesne technologie komunikacyjne w obszarze język angielski i biologia, prowadzone przez nauczycieli akademickich.

Do udziału w rekrutacji na zajęcia on–line uprawnieni są uczniowie Liceum Ogólnokształcącego (kandydaci chętni na zajęcia z obszaru biologia) lub uczniowie Technikum (kandydaci chętni na zajęcia z obszaru język angielski). Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja odbywa się  w terminie 23 - 29 września 2021 r.

Szczegółowych informacji udziela pani Grażyna Żabińska.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 
 
 
ROK 2020/2021
„Z wiedzą – start w życie V edycja"
 
 

01 września br. rozpoczęła się realizacja projektu  "Z wiedzą -start w życie V edycja".

W ramach projektu planowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on-line dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie chcących rozwijać zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w wymiarze 30godz lekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021. Zajęcia zaplanowano w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi dzięki czemu uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z obszaru biologia i język angielski. Planuje się utworzenie grup 15-osobowych. W ramach projektu uczniowie jeden raz odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni tj. Uniwersytecie Jagiellońskim i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, na których zapewniony będzie transport. W celu prawidłowej realizacji zajęć zapewniony będzie udział nauczyciela bezpośrednio związanego z obszarem tematycznym. Zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne i materiały. Ogólna wartość projektu to 38 395,28 zł , w tym dofinansowanie 36475,51 zł i wkład własny powiatu 5% tj. 1 919,77 zł.

Projekt jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet X, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020"

 

Dnia 15 września 2020r  rozpoczyna się rekrutacja do projektu  "Z wiedzą – start w życie V edycja" w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Rekrutacja potrwa do 24 września 2020r. W ramach projektu zostanie utworzone dwie grupy 15 osobowe, które będą uczestniczyć w zajęciach online z obszaru biologia i język angielski. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminami oraz do udziału w projekcie.

Regulamin Rekrutacji

Zał.1a Formularz zgłoszeniowy

Zał.1b Formularz zgłoszeniowy

Zał.2 Deklaracja uczestnictwa

Zał.3 Oświadczenie o rezygnacji

ROK 2019/2020
„Z wiedzą – start w życie IV edycja"
 

01 września br.rozpoczęła się realizacja projektu "Z wiedzą - start w życie IV edycja".

W ramach projektu planowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on-line dla uczniów Technikum i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie chcących rozwijać zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w wymiarze 30godz lekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020. Zajęcia zaplanowano w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi dzięki czemu uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z obszaru matematyka (uczniowie LO) i język angielski (uczniowie Technikum). Planuje się utworzenie grup 15-osobowej. W ramach projektu uczniowie jeden raz odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni (Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie), na który zapewniony będzie transport. W celu prawidłowej realizacji zajęć zapewniony będzie udział nauczyciela bezpośrednio związanego z obszarem tematycznym. Zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne materiały. Ogólna wartość projektu to 13672,13 zł, w tym dofinansowanie 12988,52 zł i wkład własny powiatu 5% tj. 683,61 zł.

Projekt jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet X, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

 
 
 
 
ROK 2018/2019
„Z wiedzą – start w życie III edycja"
 
 
 
 

 
 
"03 września br. rozpoczęła się rekrutacja na zajęcia on-line w ramach projektu "Z wiedzą - start w życie III edycja". Do udziału w zajęciach zapraszamy uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie.
 
W ramach projektu planowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on-line dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego chcących rozwijać zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w wymiarze 30godz lekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019. Zajęcia zaplanowano w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi dzięki czemu uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z obszaru geografia. Planuje się utworzenie 1 grupy 15-osobowej. W ramach projektu uczniowie jeden raz w semestrze odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni, na który zapewniony będzie transport i ubezpieczenie. W celu prawidłowej realizacji zajęć zapewniony będzie udział nauczyciela bezpośrednio związanego z obszarem tematycznym. Zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne i tablety dla uczniów. Ogólna wartość projektu to 24 777,13 zł , w tym dofinansowanie 23 538,27 zł i wkład własny powiatu 5% tj.  1 238,86 zł. "
 
 
Uwaga!
  Zmiana Załącznika nr 2 Deklaracja uczestnictwa do REGULAMINU REKRUTACJI do projektu:  „Z wiedzą – start w życie III edycja” realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałania 10.1.4  Małopolska Chmura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020
 
W związku z wejściem w życie pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych upraszczających zasady finansowe zaprzestaje się monitorowania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych w skutek  czego z deklaracji zostają usunięte pytania :
• Czy jesteś osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób pracujących?
• W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu*
• Czy jesteś osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu?

Zmianie ulega również pytanie dot.  sytuacji społecznej z Czy jesteś osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) na Czy jesteś osobą w niekorzystnej sytuacji społecznej?

Bardzo proszę o stosowanie obowiązującej wersji Załącznika nr 2 Deklaracja uczestnictwa.
Ewelina Januś
Specjalista
Referat ds. Realizacji Projektów z Zakresu Edukacji, Kultury i Spraw
Społecznych

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?