planlekcji4

  • slide_1n
  • slide_2n
  • slide_6n
  • slide_4n
  • slide_3n
  • slide_5n

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Opublikowano: poniedziałek, 17 grudzień 2018

Rok szkolny 2021/2022

 

Zajęciach on-line  przeprowadzone
w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej
w ramach projektu
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
Edycja VI - Rok szkolny 2021/2022 

W dniu 08 września rozpoczął się nabór uczestników na zajęcia on-line VI edycji w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn.„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
Zajęcia on–line są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Szósta edycja zajęć on-line rozpocznie się w październiku 2021 roku.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zawiera wszystkie kryteria określające możliwość udziału w zajęciach.

W obecnej edycji prowadzone będą zajęcia on-line z obszaru: „Żywność” W ramach przedmiotowego projektu w każdej grupie może znaleźć się co najmniej 15uczniów/ uczennic związanych z danym obszarem. Zajęcia on-line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Uczniowie co najmniej jeden raz w roku szkolnym odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni, na które zapewniony będzie transport. Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczycieli przedmiotów związanych z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line ( 15 spotkań po 2 godziny). Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć przez nauczycieli akademickich.

Załączniki:

Regulamin rekrutacji

Załącznik 1a Formularz zgłoszeniowy do projektu

Załącznik 1b Formularz potrzeb do projektu

Załącznik 3 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik 4 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik 5 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Załącznik 6 Oświadczenie o utrwaleniu i rozpowszechnianiu wizerunku uczestnika projektu

 

 

 

Rok szkolny 2020/2021

Sprzęt komputerowy

 W związku z realizacją projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego w ramach działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w formule rozszerzonej ze względu na epidemię koronawirusa Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie otrzymał sprzęt komputerowy.

Komputery zostaną użyczone potrzebującym uczniom w celu umożliwienia im wykonywania efektywniej nauki zdalnej. Działanie projektowe wpłynie pozytywnie na likwidację ograniczeń uniemożliwiających zdobywanie wiedzy przez uczniów, którzy mają problem z dostępem do narzędzi do pracy on-line.

 

 

REKRUTACJA EDYCJA V - MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

W dniu 02 września rozpoczął się nabór uczestników na zajęcia on-line V edycji w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
Zajęcia on–line są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Piąta edycja zajęć on-line rozpocznie się w październiku 2020 roku.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zawiera wszystkie kryteria określające możliwość udziału w zajęciach. W obecnej edycji prowadzone będą zajęcia on-line z obszaru:

- żywność

- budownictwo

W ramach przedmiotowego projektu w każdej grupie może znaleźć się co najmniej 15uczniów/ uczennic związanych z danym obszarem. Zajęcia on-line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w obszarze budownictwo przez pracowników akademickich Politechniki Krakowskiej. Uczniowie co najmniej jeden raz w roku szkolnym odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni, na które zapewniony będzie transport. Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczycieli przedmiotów związanych z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć przez nauczycieli akademickich.    Załączniki:


Zał. 1 – Formularz zgłoszeniowy.

Zał. 2 - Formularz - Zgłoszenie specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności

Zał. 2 – Wzór protokołu rekrutacyjnego.

Zał. 3 – Deklaracja (oświadczenie) uczestnictwa w projekcie.

Zał. 4 – Oświadczenie uczestnika projektu.

Zał. 5 – Zakres danych osobowych.

Zał. 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody/braku zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku.

Zał. 7 – Regulamin rekrutacji

 

Rok szkolny 2018/2019

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” III edycja

logo

W dniu 3 września rozpoczął się nabór uczestników na zajęcia on-line III edycji w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Zajęcia on –line i Letnie Warsztaty Naukowe są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Letnie warsztaty naukowe obejmują zajęcia dydaktyczne realizowane bezpośrednio na uczelniach będących partnerami projektu, odpowiedzialnych za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych, zajęcia on-line prowadzone będą w szkole w formie wideokonferencji na sprzęcie zakupionym w ramach pilotażu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Trzecia edycja zajęć on -line rozpocznie się we wrześniu/ październiku 2018 roku.Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zawiera wszystkie kryteria określające możliwość udziału w zajęciach.
W obecnej edycji oprócz zajęć on-line z obszaru żywność i budownictwo prowadzonych dla uczniów/uczennic ZSP Zakliczyn,  z obszarów żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic ZSL i T Wojnicz oraz z obszaru żywność i mechaniczno-mechatroniczny dla uczniów/ uczennic CKZiU Tuchów, prowadzone będą zajęcia w obszarach żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic ZSP Żabno. W ramach przedmiotowego projektu w każdej grupie może znaleźć się co najmniej 15uczniów/ uczennic związanych z danym obszarem. Zajęcia on- line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w obszarze budownictwo przez pracowników akademickich Politechniki Krakowskiej, w obszarze język angielski zawodowy przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, w obszarze mechaniczno-mechatronicznym przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademię Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczyciela przedmiotu związanego z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem poszczególnej edycji zajęć w danym roku szkolnym.
Naukowe warsztaty letnie będą stanowiły podsumowanie cyklu zajęć on-line, które będzie realizowane bezpośrednio na uczelni odpowiedzialnej za koordynację danego obszaru tematycznego. Każda edycja naukowych warsztatów letnich co do zasady będzie się odbywać w początkowym okresie ferii letnich  (od poniedziałku do piątku), w wymiarze 25 godzin (5h/5dni).

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

 

Rok szkolny 2017/2018

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” II edycja

logo

Zajęcia on-line z obszaru żywność

Na zajęcia on-line z żywność uczęszczało 25 uczestników (w tym 18 kobiet)- uczniów Technikum zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 2311.2017 z dnia 13 września 2017r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
Zajęcia rozpoczęły się w dniu 09.10.2017r. a zakończyły się 18.06.2017r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela Pani Marty Kwaśniewskiej-Kobylarczyk. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w Sali 2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji w poniedziałki w godz. 7.30 – 9.00.
Zajęcia 12.03.2018 odbyły się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Zajęcia on-line z obszaru budownictwo

Na zajęcia on-line z budownictwo uczęszczało 15 uczestników (w tym 0 kobiety) zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 2311.2017 z dnia 13 września 2017r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
Zajęcia rozpoczęły się w dniu 05.10.2017r. a zakończyły się 07.06.2018r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela Pana Dawida Kosakowskiego. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia odbywały się w ZSP w Zakliczynie w Sali 2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji w czwartki w godz. 7.30 – 9.00.
Zajęcia 21.12.2017 odbyły się na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w Krakowie.

 

Rok szkolny 2016/2017

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” I edycja

logo

Zajęcia on–line z obszaru żywność

Na zajęcia on –line z żywność uczęszczało 18 uczestników (w tym 10 kobiet)- uczniów Technikum zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 1733.2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.

Zajęcia rozpoczęły się w dniu  13.02.2017r.  a zakończyły się 22.06.2017 r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela Pani Marty Kwaśniewskiej - Kobylarczyk. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.

Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w Sali 2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji  w poniedziałki w godz. 7.30 – 9.00.

Zajęcia 20.03.2017 odbyły się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

 

 Zajęcia on–line z obszaru budownictwo

Na zajęcia on–line z budownictwo uczęszczało 20 uczestników (w tym 3 kobiety) zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 1733.2017 z dnia 18 stycznia 2017r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.

Zajęcia rozpoczęły się w dniu  16.02.2017 r.  a zakończyły się 08.06.2017 r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela Pana Dawida Kosakowskiego. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.

Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w Sali 2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji  w czwartki w godz. 7.30 – 9.00.

Zajęcia 27.04.2017 odbyły się na Politechnice Krakowskiej w Krakowie.

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?